مناظره کروبی و احمدی نژاد

شنبه ۱۶ خرداد ۱۳۸۸

قسمت اول
قسمت دوم
قسمت سوم
قسمت چهارم
قسمت پنجم
قسمت ششم
قسمت هفتم
قسمت هشتم
قسمت نهم
قسمت آخر