مناظره میرحسین موسوی و مهدی کروبی

یکشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۸۸

قسمت اول
قسمت دوم
قسمت سوم
قسمت چهارم
قسمت پنجم
قسمت ششم
قسمت هفتم
قسمت هشتم
قسمت نهم