ویدئو و گزارش کامل مناظره میرحسین موسوی و محمود احمدی نژاد

چهارشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۸۸

قسمت اول
قسمت دوم
قسمت سوم
قسمت چهارم
قسمت پنجم
قسمت ششم
قسمت هفتم
قسمت هشتم
قسمت نهم